Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

CÔNG VĂN số 240/CĐDM về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 742/HD-TLD về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động

CÔNG VĂN số 240/CĐDM về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 742/HD-TLD về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động
File đính kèm: Trien khai thuc hien huong dan ve tiep can bo doan vien.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Thông báo - chỉ đạo Thông báo - chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website