văn bản công đoàn dệt may VIỆT NAM văn bản công đoàn dệt may VIỆT NAM

Thông tư
Còn hiệu Lực
18/2017/TT-NHNN
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
27-12-2017
Nguyễn Thị Hồng
Phó Thống đốc
Ngân hàng nhà nước
18.2017.TT-NHNN.doc